Judge Alvin A. Schall to take Senior Status

08.11.2009